განათლება და მეცნიერება

განათლებისა და მეცნიერების პრიორიტეტულობა სამეგრელო-ზემო-სვანეთის საზოგადოების ისტორიული მემკვიდრეობაა. რასაც ადასტურებს ძველი კოლხეთის სამეფოს, აგრეთვე ადრექრისტიანული და შუასაუკუნეების პერიოდის საგანმანათლებლო და მეცნიერული წყაროები. 

ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმებში თავიდანვე ჩაერთო რეგიონის ყველა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ორგანიზაცია. 

საშუალო ზოგად-საგანმანათლებლო და უმაღლესი /სახელობო/ განათლების სისტემის ხელმძღვანელობას კანონის თანახმად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად ახორციელებენ: სახელმწიფო-რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. 
2008 წლის სექტემბრის მონაცემებით რეგიონში ფუნქციონირებს – 256 საჯარო და 21 კერძო ზოგადსაგნამანათლებლო სკოლა, 3 ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ მოზარდთა დაწესებულება, რომელთა დაფინანსება ხდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოსწავლეთა რაოდენობის შესაბამისად ვაუჩერიზაციის მიხედვით. ხოლო სახელმწიფო დაფინანსებაზე არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რიცხვი რეგიონში შეადგენს 187-ს, მათ დაფინანსებას კანონის შესაბამისად ახდენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. კერძო სკოლამდელ დაწესებულებათა რიცხვი 15. 


ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლებში რეფორმების მიმდინარეობის მეთოდურ და ზოგად სასწავლო დახმარებას ახდენენ ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრები მუნიციპალური ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით. 


აბაშა 
მიგინეიშვილი მერაბ 
კონტაქტი: 877 172 268; 899 634 993; 899627415; 8(212) 
9-12-18; აბაშა. კაჭარავას ქ.№2 
ზუგდიდი 
ჯოჯუა აზა 
კონტაქტი: 8(215) 5-14-38; 877 172 265; 899 101 712; ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას №35 
მარტვილი 
ჭოჭუა სონია 
კონტაქტი: 877 172 269; 893 275 171; 893 608 743; მარტვილი. თავისუფლების ქ. №1 
სენაკი 
გრიგოლავა მანანა 
კონტაქტი: 8(213) 2-28-39; 899 250 163; 877 172 272; სენაკი. რუსთაველის №112 
ფოთი 
ქორქია გოჩა 
კონტაქტი: 8(293) 2-20-41; 877 172 267; 877 452 602; ფოთი. გორგასლის ქ.№37 
ჩხოროწყუ 
ჯალაღონია ლია 
კონტაქტი: 8(217) 2-12-12; 877 172 273; 899 401 577; ჩხოროწყუ. გობეჩიას ქ.№7 
წალენჯიხა 
სამუშია რუსუდან 

კონტაქტი: 8(216) 2-26-45; 877 172 274; 855 540 742; წალენჯიხა. სალის ქ.№2 
ხობი 
გერგაია ხათუნა 
კონტაქტი: 8(214) 2-31-39; 877 172 275; 899 794 767; ხობი. ცოტნე დადიანის ქ.№181 
მესტია 
დარეჯან ნიგურიანი 
კონტაქტი: 899 294 867; 877 172 270; 899 294 867; მესტია. თამერ მეფის ქ. ¹17